Uchwała Nr 360/XXIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 września 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w  Gminie Łazy.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność § 5 uchwały Nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie  wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie  Łazy, z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu  ulgi w wysokości 20 % na każdego członka rodziny w opłacie za gospodarowanie odpadami tylko w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Łazach - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 361/XXIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  12 września 2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXV/381/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia  2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXV/381/2013 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 polegające na zaliczeniu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych do dochodów bieżących zamiast do dochodów majątkowych, co narusza art. 235 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885).