Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 października 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

 

- uchwała uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

- uchwała Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- uchwała Nr 166/XXIII/2013 Rady Gminy Irządze z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

- uchwała Nr 238/XXXI/2013 Rady Gminy Niegowa z dnia 30 września 2013 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym posiadającym uprawnienia szkoły publicznej oraz szkołom, przedszkolom i placówkom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

- uchwała Nr XXXVIII/299/2013 Rady Gminy Mstów z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

- uchwała Nr XXX/448/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wisła.

- uchwała Nr XXX/452/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła.

- uchwała Nr XXX/455/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 roku w sprawie wydzielonych rachunków na których gromadzone są dochody szkół i przedszkoli prowadzonych przez Wisłę.

- uchwała Nr XXX/460/2013 Rady Miasta Wisła z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.

- uchwała Nr XXX/374/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice.

- uchwała Nr XXX/379/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 września 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu w 2013 roku.

- uchwała Nr XLI/310/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

- uchwała Nr XLI/314/2013 Rady Gminy Lelów z dnia 26 września 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2013 – 2022, w związku ze zmianami budżetowymi oraz zmianą kwot na realizację przedsięwzięć.

- zarządzenie Nr 3021-15/B/2013 Wójta Gminy Milówka z dnia 19 września 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.