Uchwała Nr 406/XXVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 października 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 § 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/507/2013 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poprzez:

 

- wprowadzenie w § 1ust.3 pkt 2 badanej uchwały obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidacji, itp.-przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w przypadku , gdy z ewidencji, wykazów, rejestrów wynika, że na nieruchomości mogą być wytwarzane odpady komunalne, 

- wprowadzenie  w § 1 ust.3 pkt 1 badanej uchwały obowiązku dołączenia dokumentów potwierdzających zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym lokalu na terenie gminy w wypadku gdy z ewidencji , wykazów ,rejestrów wynika , że na danej nieruchomości przebywa inna liczba osób niż wskazana w  deklaracji,

- wprowadzenie w § 1 pkt 4 badanej uchwały obowiązku dołączenia do deklaracji planu sytuacyjnego, szkicu lub mapy w skali 1:500 z zaznaczonym miejscem lokalizacji pojemników,

- nałożenie obowiązku w załączniku nr 1 do badanej uchwały w punkcie” D” oraz w załączniku numer 2 do uchwały w punkcie „D” obowiązku podania daty urodzenia oraz imion rodziców właściciela nieruchomości,

- nałożenie w załączniku DO-F do deklaracji DO-1 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych oraz małżonka, obejmujących imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,

- nałożenie w załączniku DO-P do deklaracji DO-2 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych oraz małżonka obejmujących imiona i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz imiona rodziców,

- nałożenie w załączniku DO-P do wzoru deklaracji DO-1 oraz do wzoru deklaracji DO-2 obowiązku wskazania danych identyfikacyjnych współwłaścicieli, współużytkowników wieczystych nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą obejmujących nazwisko i imię wspólnika, nazwę pełna oraz nazwę skróconą,

zawarcie w deklaracji DO-1 oraz w deklaracji DO-2 uwagi, iż deklarację uznaje się za złożoną wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie rubryki są wypełnione wraz ze stosownymi załącznikami,

- nałożenie obowiązku w punkcie „G” deklaracji DO-1 i w punkcie „H” deklaracji DO-2  podania rachunku bankowego, na który będzie dokonywany zwrot nadpłaty,

- nałożenie obowiązku w punkcie „F” deklaracji DO-1 i w punkcie „G” deklaracji DO-2 zawarcia pisemnego oświadczenia dotyczącego lokalizacji pojemników,

- nałożenie w punkcie „E” deklaracji DO-2 obowiązku  dokładnego opisania prowadzonej działalności gospodarczej ze wskazaniem ilości zatrudnionych,

- nałożenie obowiązku w punkcie „E” deklaracji DO-2 podania w wypadku nieruchomości niezamieszkałych - liczby uczniów, studentów, dzieci w żłobku, powierzchni lokalu handlowego, ilości miejsc w lokalu gastronomicznym, liczby łóżek w szpitalu, hotelu, pensjonacie, ilości ogródków działkowych, liczby grobów na cmentarzu.

 

Uchwała Nr 407/XXVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 października  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Gminy Pawłowice Nr XXX/374/2013 z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice.  

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność w części uchwały Nr XXX/374/2013 Rady Gminy Pawłowice z dnia 17 września 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice dotyczącej pól o nazwie: „Imię ojca*”, „Imię matki*” i „Data urodzenia*” zawartych w Części B zatytułowanej: „DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ” wzoru deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu we wzorze deklaracji pól zobowiązujących do podania danych osobowych właścicieli nieruchomości, które nie są niezbędne do wyliczenia opłaty, czym naruszono przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,  poz. 926 z  późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 408/XXVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku  w  sprawie  określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXV/376/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 września 2013 roku w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od nieruchomości, w części obejmującej zapis § 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 oraz § 2 uchwały  - z powodu istotnego naruszenia prawa określonego w art. 20b i 20c w związku z art. 5 ust.2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), polegającego na ustaleniu niższej stawki podatku od gruntów zajętych pod pola campingowe oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez rzemieślników, zatrudniających do 5 osób włącznie, pomimo braku przepisów dotyczących udzielania  pomocy de minimis w roku 2014.

 

 

Uchwała Nr 409/XXVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 października  2013  roku

 

w sprawie: zarządzenia Wójta Gminy Milówka Nr 3021-15/B/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność zarządzenia Wójta Gminy Milówka Nr 3021-15/B/2013 z dnia 19 września 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka w części:

-punktu 2.1.1.1. Załącznika Nr 1 do zarządzenia - Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie lat 2017 i 2018, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykazaniu kwot wyłączeń dla lat 2017 do 2018,  podczas gdy z danych będących w posiadaniu Izby wynika, że projekt na który udzielono poręczenia zostanie zakończony w 2014 roku – takie postępowanie narusza w istotny sposób wymóg realistyczności prognozy zawarty w przepisie art. 226 ust. 1 w związku z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

- punktu 5.1.1. i punktu 5.1.1.1. Załącznika nr 1 do zarządzenia - Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie lat 2015 i 2016,
z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wykazaniu kwot wyłączeń dla lat 2015 i 2016,  podczas gdy z danych będących w posiadaniu Izby wynika, że w stosunku do projektów na które przysługują wyłączenia złożono wnioski o płatność końcową w 2013 roku – takie postępowanie narusza w istotny sposób wymóg realistyczności prognozy zawarty w przepisie art. 226 w związku z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 410/XXVI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 października 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVIII/299/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Mstów Nr XXXVIII/299/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na naruszeniu przez organ stanowiący wyłącznej kompetencji organu wykonawczego (wójta gminy) do inicjatywy w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej czym naruszono art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).