Na XL posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 14 grudnia 2004 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Gminy Marklowice Nr XXX/156/04 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXV/251/04 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Pyskowice,
- uchwały Rady Gminy Janów Nr 149/XXVII/2004 z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej,
- zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO 0152/70/2004 z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gierałtowice na rok 2004,
- Rady Miasta Rybnika Nr 409/XXVII/2004 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005,
- uchwały Rady Gminy Kobiór Nr XXII/9/94/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej z lat poprzednich,
- zarządzenia Wójta Gminy Kobiór Nr 74/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Nr XXII/9/94/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.