Uchwała Nr 434/XXVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 listopada 2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów.  

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/682/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 3 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/428/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Miasta Chorzów z powodu istotnego naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr  59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) wobec nie zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów projektu podjętej uchwały. 

 

 

Uchwała Nr 441/XXVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 listopada 2013 roku

 

w sprawie: stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXIX.216.2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni.

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXIX.216.2013 z dnia 28 października 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.212.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 16 września 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przystajni z powodu uchwalenia wzoru umowy dotacji celowej stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, czym naruszono kompetencje organu wykonawczego gminy (wójta gminy) do ustalenia treści umowy dotacji wynikające z przepisów art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

 

 

Uchwała Nr  442/XXVIII/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 7 listopada 2013 roku

 

dotycząca: rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Ślemień od Uchwały Nr 4100/II/184/2013 z dnia 24 października 2013 r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ślemień kredytu długoterminowego w wysokości 490.053,00 zł.

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie złożone przez Pana Andrzeja Piecha – Wójta Gminy Ślemień wniesione  pismem z dnia 30 października 2013 r., od Uchwały Nr 4100/II/184/2013 z dnia24 października 2013 r. II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Ślemień kredytu  długoterminowego w wysokości 490.053,00 zł.