Uchwała Nr 456/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 listopada 2013 roku

 

w sprawie:  uchwały Nr XXVI/293/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVI/293/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Wręczyca Wielka, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

Uchwała Nr 457/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 listopada 2013 roku

 

w sprawie:  uchwały Nr XXVI/294/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXVI/294/13 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka, polegające na przekroczeniu dopuszczalnego wskaźnika dotyczącego relacji łącznej kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Wręczyca Wielka, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

Uchwała Nr 458/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 listopada  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr 211/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2014 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 211/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zastosowanych zwolnień na 2014 rok w części obejmującej zapis § 2 pkt. 1 dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia z podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 459/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 listopada  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października  2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 213/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych w części obejmującej zapis § 2 dotyczącej określenia: „oraz ochotniczej ochrony przeciwpożarowej” z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia z podatku od środków transportowych o charakterze przedmiotowo - podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 460/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 listopada  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr 212/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 212/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok w części obejmującej zapis § 7 z powodu istotnego naruszenia art. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), poprzez ogólne postanowienie o powierzeniu inkasa opłaty od posiadania psów sołtysom poszczególnych sołectw, bez imiennego wskazania konkretnych osób.

 

 

Uchwała Nr 461/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 listopada  2013 roku

 

dotycząca: uchwały Nr 214/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014 rok.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 214/XXX/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 24 października 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2014 rok w części obejmującej zapisy § 2 i  § 3 z powodu istotnego naruszenia art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) oraz art. 9 w związku z art. 2 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), poprzez ogólne postanowienie o powierzeniu inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych sołtysom poszczególnych sołectw, bez imiennego wskazania konkretnych osób.

 

Uchwała Nr 465/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 listopada 2013 roku

 

w sprawie:  uchwały Nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka.

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Milówka - polegające na przekroczeniu 15 % dopuszczalnego wskaźnika  łącznej kwoty przypadających w 2013 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Milówka, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).     

 

Uchwała Nr 466/XXIX/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 listopada 2013 roku

 

w sprawie: uchwały Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2013 rok.

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2013 rok - polegające na przekroczeniu 15 % dopuszczalnego wskaźnika  łącznej kwoty przypadających w 2013 roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, wykupu papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych w 2013 roku dochodów Gminy Milówka, czym naruszono art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).