Uchwała Nr  513/XXXI/2013

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 grudnia 2013 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVII/189/13 Rady Gminy Kobiór z dnia 29 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości w części zapisu § 2 pkt 2 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego od podatku od nieruchomości, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do stanowienia o zwolnieniach  przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).