Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 grudnia 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr PR.0007.215.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 listopada 2013 roku zmieniająca uchwałę Nr PR.0007.282.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2013 – 2045,

- uchwała Nr XXXIX/366/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia28 listopada 2013 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XXXI/300/13 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień od tego podatku,

- uchwała Nr 225/XXXI/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej na 2014 rok,

- uchwała Nr RG.0007.65.2013 Rady Gminy Lyski z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014,

- uchwała Nr XXXVIII/240/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

- uchwała Nr 786/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku,

- uchwała Nr XLIX/427/13 Rady Gminy Pilchowice z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy nie objętej Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2016, z której wynikająca płatność wykracza poza rok budżetowy 2013,

- uchwała Nr 585/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2014,

- uchwała Nr 608/XL/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr XLIV/410/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2013,

- uchwała Nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Wojkowice z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów,

- uchwała Nr XII/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku, zwolnień z tego podatku oraz zarządzania poboru podatku w drodze inkasa w 2014 roku,

- uchwała Nr XII/4/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz ustalenia terminu płatności dla inkasentów w 2014 roku,

- uchwała Nr 360/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty targowej pobieranej na terenie Miasta i Gminy Woźniki na rok 2014,

- uchwała Nr 363/XXIX/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,

- uchwała Nr XXX.239.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przystajń na lata 2013 – 2024,

- uchwała Nr XXX.234.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr XXX.238.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2013 rok,

- zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie zmian budżetu gminy Pilica na 2013 rok.