Uchwała Nr 4/I/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 stycznia  2014 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVI/287/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zasad poboru tego podatku od osób fizycznych w części dotyczącej § 2 pkt 2 z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na uzależnieniu przyznania zwolnienia z podatku od nieruchomości od warunku zawarcia umowy pomiędzy gminą a właścicielem nieruchomości , czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 5/I/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 stycznia  2014 roku

 

dotycząca uchwały Nr 0007.XXXIV.81.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości  

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 0007.XXXIV.81.2013 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości w części dotyczącej § 2 ust. 1 lit. b) z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego z podatku od nieruchomości, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do stanowienia o zwolnieniach przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 8/I/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  3 stycznia  2014 roku

 

dotycząca uchwały Nr XXVIII/356/2013 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVIII/356/2013 Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy  w części dotyczącej załącznika Nr 1 - część B.1 pkt 5 i 6 oraz część B.2 pkt 17 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zamieszczeniu w deklaracji obowiązku podania takich danych właścicieli nieruchomości, które nie są niezbędne do wyliczenia opłaty, czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

 

 

Uchwała Nr 17/I/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXVII/327/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXVII/327/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej załącznika Nr 1 - pkt C w zakresie  imię matki, imię ojca, nazwisko rodowe, z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zamieszczeniu danych w deklaracji, które nie są niezbędne do prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czym naruszono art. 1 ust. 1 oraz 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.). oraz art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399).