Uchwała Nr 18/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 stycznia 2014 roku

w sprawie uchwały  Nr XXXVII/753/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego
w Tychach”

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność uchwały Nr XXXVII/753/13 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. ”Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach” z powodu istotnego naruszenia  art. 212 ust. 1 pkt 6 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki na kwotę przewyższającą limit zobowiązań z tego tytułu określony w uchwale budżetowej Miasta Tychy na 2013 rok.

 

Uchwała Nr 23/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 stycznia 2014 roku

 

dotycząca uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2013r. nr 13/ VI/2013 w sprawie rozwiązanie części rezerwy ogólnej

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2013 Nr 13/VI/2013 w sprawie rozwiązania części rezerwy ogólnej ,  polegające na dokonaniu w § 1 rozwiązania części rezerwy ogólnej  budżetu MZKP w Tarnowskich Górach w kwocie 12.000,00 zł, wskutek przeniesieniu  wydatków z tej rezerwy na wynagrodzenia ze stosunku pracy - w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność” w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone, co skutkowało rozdysponowaniem części rezerwy ogólnej przez organ stanowiący  - czym naruszono art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art.60 ust.2 pkt 5 w związku z art.73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.

 

Uchwała Nr 24/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 stycznia 2014 roku

 

dotycząca uchwały Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2013r. nr 28/2013 w sprawie rozwiązanie części rezerwy ogólnej

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 20 grudnia 2013 Nr 28/2013 w sprawie rozwiązania części rezerwy ogólnej , polegające na dokonaniu w §1 rozwiązania części rezerwy ogólnej  budżetu MZKP w Tarnowskich Górach w kwocie 12.000,00 zł, wskutek przeniesieniu  wydatków z tej rezerwy na wynagrodzenia ze stosunku pracy - w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75095 „Pozostała działalność”, paragraf 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - czym naruszono art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym wydatki przenoszone z rezerwy ogólnej nie mogą zwiększać planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

 

Uchwała Nr 26/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: uchwały Nr 293/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2014-2021.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 293/XXXIII/2013 Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2014-2021 - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na braku zachowania wymogu realistyczności wieloletniej prognozy finansowej poprzez zaplanowanie w przychodach, w latach 2017, 2019, 2020 i 2021, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pomimo ich braku na rachunku budżetu w kwocie zaplanowanej, czym naruszono art. 226 ust. 1 w związku z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

 

Uchwała Nr 27/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 stycznia 2014 roku

 

dotycząca uchwały Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI/193/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2013 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w  uchwale Rady Powiatu w Częstochowie Nr XXVI/193/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2013 rok polegające na naruszeniu przepisu art. 222 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.) poprzez zwiększenie rezerwy celowej w dniu 19 grudnia 2013 roku.

 

Uchwała Nr 32/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 14 stycznia 2014 roku

 

dotycząca uchwały Rady Gminy Mykanów Nr 286/XXIX/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Gminy Mykanów Nr 286/XXIX/2013 z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mykanów na 2013 rok polegające na naruszeniu przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) poprzez rozdysponowanie przez Radę Gminy Mykanów części rezerwy ogólnej, co należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

 

Uchwała Nr 37/II/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  14 stycznia  2014 roku

 

dotycząca uchwały Nr OG-BR.0007.13.79.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr OG-BR.0007.13.79.2013 Rady Gminy Gaszowice z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 polegające na utworzeniu rezerwy ogólnej w kwocie 21.500 zł, tj. w wysokości niższej niż 0,1 % wydatków budżetu gminy Gaszowice na 2014 r., czym naruszono art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 w terminie  do 12 lutego 2014 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w części dotkniętej istotnym naruszeniem.

Usunięcie stwierdzonego naruszenia prawa winno nastąpić poprzez zmianę wysokości tworzonej rezerwy ogólnej tak aby nie była niższa niż 0,1 % i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy Gaszowice na 2014 rok.