Uchwała Nr   51/III/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 stycznia  2014 roku

w sprawie: uchwały Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 201

  § 1.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XL/752/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta Chorzów na rok 2014 z powodu zaplanowania w budżecie Miasta na 2014 rok rezerwy celowej na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości niższej niż wymagana przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), zgodnie z którym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 

§ 2.

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 poprzez ustalenie rezerwy celowej na wydatki w zakresie zarządzania  kryzysowego w wysokości wymaganej przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w terminie do dnia 19 lutego 2014 roku pod rygorem stwierdzenia nieważności badanej uchwały Rady Miasta Chorzów w części dotyczącej zapisów w § 3 pkt 2 lit. "a".

Uchwała Nr 56/III/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  22 stycznia 2014 roku 

w sprawie: uchwały  Nr 885/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

  § 1.

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr 885/LII/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,  z powodu istotnego naruszenia  art. 212 ust. 1 pkt 6,  art. 91 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki, mimo nieokreślenia limitu zobowiązań z tego tytułu  oraz  braku wskazania pożyczki jako źródła sfinansowania deficytu w uchwale budżetowej Miasta Sosnowca na 2013 rok.

Uchwała Nr 57/III/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2014 roku

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIX/493/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.

  § 1.

Stwierdza się istotne naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXIX/493/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,  polegające na braku określenia kwoty planowanego deficytu budżetu wraz ze źródłami jego pokrycia - czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Uchwała Nr 58/III/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2014 roku 

dotycząca: uchwały Rady Miejskiej Będzina Nr XLV/444/2013z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta  na 2013 rok.

  § 1 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miejskiej Będzina Nr XLV/444/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2013 rok  z powodu rozdysponowania przez organ stanowiący kwoty rezerwy celowej w wysokości 15.000 zł, czym naruszono art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm. ), zgodnie z którymi rezerwami budżetu gminy dysponuje organ wykonawczy gminy.

Uchwała Nr 59/III/2014 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach 

z dnia 22 stycznia 2014 roku

w sprawie: Zarządzenia Wójta Gminy Lipie Nr 0050.62.2013  z dnia 23 grudnia 2013 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na   2013 rok

§ 1.

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w zarządzeniu Wójta Gminy Lipie Nr 0050.62.2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok, polegające na naruszeniu przepisów  art. 257  pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poprzez zwiększenie przez Wójta Gminy  planu wydatków i rozdysponowanie  środków  otrzymanych z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej co należy do  wyłącznej kompetencji  organu stanowiącego.

Uchwała Nr 65/III/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

   z dnia  22 stycznia  2014 roku

dotycząca: zarządzenia Nr 706/2013  Prezydenta Miasta  Rybnika z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

  § 1.

Stwierdza się naruszenie prawa w zarządzeniu Nr 706/2013 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej polegające na braku w podjętym zarządzeniu, mimo wymogu ustawowego, objaśnień przyjętych wartości, czym naruszono art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.).