Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 lutego 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLI/7/329/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Suszec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XLIII/478/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr 899/LIII/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 532/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Sosnowiec,

- uchwała Nr XXX/372/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2014 rok,

- uchwała Nr XXX/371/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ożarowice na lata 2014-2021,

- zarządzenie Nr WG.0050.21.2014 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie gminy w kwocie  3.200.000 zł,

- zarządzenie Nr WG.0050.22.2014 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania  inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Gminy Ożarowice", w ramach projektu kluczowego "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno-ściekowa" w kwocie 4.200.000 zł,

- uchwała Nr XXIX/418/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2014,

- uchwała Nr XLI/444/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie wsparcia rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych.