Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 marca 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 495/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.,

- uchwała Nr 496/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną,

- uchwała Nr XXVIII/370/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/328/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2014-2028,

- uchwała Nr XXVIII/371/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2014 rok,

- zarządzenie Nr 108 Prezydenta Bytomia z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2014-2018,

- uchwała Nr 454/XLIV/14 Rady Miasta Żory z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół
i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XLIX/406/14 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/251/12 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XXXVI/460/2014 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Skoczów prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr XLII/462/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025,

- uchwała Nr XL/315/2014 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych,

- uchwała Nr LIV/545/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, wysokości oraz trybu rozliczania i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.