Uchwała Nr 160/VIII/2014   

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27 marca  2014 roku

 

w sprawie  uchwały  Nr XXVIII/371/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXVIII/371/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2014 rok, polegające na wprowadzeniu do budżetu dochodów w wysokości 30.000.000 zł ze sprzedaży majątku, którego miasto nie jest właścicielem, czym naruszono art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) w związku z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Wskazuje się na konieczność usunięcia istotnego naruszenia prawa, o którym mowa w § 1 uchwały, w terminie do 23 kwietnia 2014 r. pod rygorem unieważnienia uchwały w części dotkniętej istotnym naruszeniem.

Usunięcie stwierdzonego naruszenia  prawa powinno nastąpić poprzez uchylenie niezgodnego z prawem zapisu § 1 uchwały w części dotyczącej zwiększenia w kwocie 30.000.000 zł dochodów ze sprzedaży majątku, którego miasto nie jest właścicielem, wraz z jednoczesnym dostosowaniem planowanych wielkości w budżecie do wymogu zachowania równowagi budżetowej.                 

 

 

Uchwała Nr 161/VIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  27  marca  2014 roku

 

w sprawie Zarządzenia nr 108 Prezydenta Bytomia z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2014 - 2028

 

§ 1.

 

 Stwierdza się nieważność w całości Zarządzenia nr 108 Prezydenta Bytomia z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2014 - 2028, z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) poprzez brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozie finansowej.

 

Uchwała Nr 162/VIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miasta Żory Nr 454/XLIV/14 z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu  Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 454/XLIV/14 Rady Miasta Żory z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Żory dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części:

 -  § 5 ust. 4 pkt 3, ust. 5 pkt. 3e  treści uchwały w zakresie słów: "imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania i zameldowania ucznia, 

 - § 5 ust. 5 pkt 2e  treści uchwały w zakresie słów: "imię, nazwisko, nr PESEL oraz adres zamieszkania ucznia"

z powodu istotnego naruszenia art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  Nr 101,  poz. 926 z późn. zm.)
w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na zamieszczeniu
w informacjach miesięcznych danych osobowych uczniów. 

 

Uchwała Nr 165/VIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2014 roku

 

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XXXIX/345/14 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego w części:

 - dotyczącej kolumn o nazwie: "Imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka oraz nazwa gminy" w tabelach zawartych w części B załącznika nr 1 - Wniosek o udzielenie dotacji  oraz  kolumn o nazwie: "Imię, nazwisko i adres zamieszkania dziecka oraz nazwa gminy", w tabeli zawartej w części B załącznika nr 2 - Informacja o faktycznej liczbie uczniów z powodu istotnego naruszenia  art. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,  poz. 926 z  późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na zamieszczeniu we wniosku o udzielenie dotacji i w miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów danych osobowych uczniów.

 

Uchwała Nr 175/VIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 marca 2014 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 496/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 496/XLIV/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną z powodu istotnego naruszenia przepisów  art. 20 d ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 nr 95, poz. 613 z późn. zm.) poprzez brak notyfikacji projektu przedmiotowej uchwały przez Komisję Europejską w związku z uchwaleniem zwolnień z podatku od nieruchomości nieuwzględniających warunków określonych w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w  sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. nr 146, poz.927).