Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 maja 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIII/819/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

- uchwała Nr LIV 505/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2014-2020, 

- zarządzenie Nr 0050.14.2014 Wójta Gminy Opatów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014-2019.