Na I posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 stycznia 2005 roku wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do niżej wymienionych uchwał i zarządzeń organów j.s.t.:

-          Rady Gminy w Janowie z dnia 14 grudnia 2004 roku Nr 164/XXVIII/04 w sprawie ustalenia podatków i opłat lokalnych na 2005 rok,

-          Rady Gminy Lipowa z dnia 30 listopada 2004 roku Nr XXV/141/04 w sprawie podatku od środków transportowych na 2005 rok,

-          Rady Gminy Ślemień z dnia 26 listopada 2004 roku Nr XXI/148/2004 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005,

-          Rady Gminy Milówka z dnia 3 grudnia 2004 roku Nr XXIII/318/2004 w sprawie określenia stawek opłaty administracyjnej na 2005 rok od czynności wykonywanych przez organy gminy, nie objętych przepisami o opłacie skarbowej,

-          Burmistrza Miasta Mikołowa z dnia 30 listopada 2004 roku Nr SK/145/04 w sprawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Mikołowa na 2004 rok,

-          Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 listopada 2004 roku Nr 160/XXVIII/2004 w sprawie utworzenia środka specjalnego pn. „Zajęcie pasa drogowego dróg gminnych”,

-          Rady Miejskiej w Kaletach Nr 164/XXVIII/2004 z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie wysokości opłaty administracyjnej w 2005 roku,

-          Rady Miasta Radzionków z dnia 8 grudnia 2004 roku Nr XXV/166/2004 w sprawie rozszerzenia zakresu ustawowych zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005,

-          Rady Gminy Tworóg z dnia 26 listopada 2004 roku Nr XXI/253/2004 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku,

-          Rady Gminy Tworóg z dnia 26 listopada 2004 roku Nr XXI/255/2004 w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej,

-          Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 grudnia 2004 roku Nr XIX/333/04 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na rok 2005,

-          Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 grudnia 2004 roku Nr PM-2507/04 w sprawie zmian budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r.,

-          Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 8 grudnia 2004 roku Nr PM-2508/04 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na prawach powiatu – Gliwice na 2004 r.,

-          Rady Gminy Rudziniec z dnia 6 grudnia 2004 roku Nr XXIV/241/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień od tego podatku i zasad poboru,

-          Rady Gminy Rudziniec z dnia 6 grudnia 2004 roku Nr XXIV/242/04 w sprawie opłaty administracyjnej.