Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 czerwca 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014-2025,

- uchwała Nr XLIV/482/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014,

- uchwała Nr XXXV/504/2014 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego na 2014 r. i w Uchwale Nr XXXI/462/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Będzińskiego na 2014 r. 

- uchwała Nr XLI/378/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/345/14 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne jednostki samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr XLIII/569/14 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XLIV/358/14 Rady Gminy Godów z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr 281/XXXVI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XXXII/394/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. "Podniesienie jakości świadczonych usług przez samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach poprzez budowę sieci wodociągowej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice, Ożarowice; budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwach: Pyrzowice, Ossy, Tąpkowice oraz zakup agregatu prądotwórczego dla awaryjnego zasilania ujęć wody" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej",

- uchwała Nr XXXII/398/2014 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2014 rok,

- zarządzenie Nr WG.0050.57.2014 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie,

- uchwała Nr 516/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec,

- uchwała Nr 517/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2014 r.,

- zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec.