Na XV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 1 lipca 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIII/443/2014 Rady Gminy Psary z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.,

- uchwała Nr XLI/834/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XXXVIII/605/2014 Rady Miasta Wisła z dnia 29 maja 2014 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/321/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty,

- uchwała Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna,

- uchwała Nr 526/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubliniec za 2013 rok, 

- uchwała Nr 435/XLIV/2014 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szczekociny na lata 2014 - 2040,

- uchwała Nr XLI/565/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok,

- uchwała Nr XLI/566/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania "Obszarowy Program Likwidacji Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie dla obiektów indywidualnych. Edycja XI rok 2014".