Uchwała Nr 251/XV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/529/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie wysokości, zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Pszczyna w części:

 

- § 3 ust. 1 uchwały w zakresie wyrażenia o brzmieniu; "stale zamieszkującym na terenie Gminy Pszczyna oraz faktycznie uczęszczającym do żłobka lub klubu dziecięcego",

 

- § 3 ust. 3 uchwały o treści; "Dotacja jest pomniejszana za każdy dzień roboczy nieobecności dziecka o kwotę stanowiącą wynik podzielenia miesięcznej dotacji przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu."

 

- z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wykroczeniu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego poza delegację wynikającą z art. 60 ust. 2 w związku
z ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1457), poprzez wprowadzenie dodatkowych kryteriów i ograniczeń, co przeciwstawia się woli ustawodawcy kształtującego upoważnienie do stanowienia o dotacji celowej na każde dziecko objęte opieką bez wprowadzania dalszych ograniczeń oraz zawężeń tego pojęcia.

 

Uchwała Nr 258/XV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2014 roku

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 225/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie uchwały Nr 517/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta

 

§ 1.

 

Dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 225/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie uchwały Nr 517/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu miasta w ten sposób, że błędnie wpisany:

- Nr 517/LXVII/2014 uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w tytule uchwały, w § 1 uchwały oraz w uzasadnieniu do uchwały zastępuje się Nr 517/XLVII/2014 uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

- Nr 516/LXVII/2014 uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w uzasadnieniu do uchwały zastępuje się Nr 516/XLVII/2014 uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

 

Uchwała Nr 259/XV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2014 roku

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 226/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie uchwały Nr 516/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec

 

§ 1.

 

Dokonać sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 226/XIII/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie uchwały Nr 516/LXVII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubliniec w ten sposób, że błędnie wpisany Nr 516/LXVII/2014 uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku w tytule uchwały , w § 1 i 2 uchwały oraz w uzasadnieniu do uchwały zastępuje się Nr 516/XLVII/2014 uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 kwietnia 2014 roku.

 

Uchwała Nr 260/XV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  1 lipca 2014 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 526/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubliniec za 2013 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 526/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubliniec za 2013 rok z powodu braku bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Miejskiej w Lublińcu za podjęciem powyższej uchwały, czym naruszono przepis art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 261/XV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4100/IV/142/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie Prezydenta Miasta Świętochłowice od uchwały Nr 4100/IV/142/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach.