Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 29 lipca 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XL/326/14Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 rok,

- uchwała Nr XL/327/14 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba,

- uchwała Nr LI/534/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok,

- uchwała Nr XLVIII/626/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2013 rok,

- uchwała Nr XLII/1102/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,

- uchwała Nr XLVI/902/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji miasta Chorzów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwała Nr XXX/287/2014Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr VII/4/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programów ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia - etap IV i V - program pilotażowy "KAWKA" w latach 2013 - 2016,

- uchwała Nr XL/275/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój.