Uchwała Nr 282/XVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XL/275/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XL/275/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji celowej zadania z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Goczałkowice-Zdrój -  z powodu istotnego naruszenia prawa,  polegającego na niedokonaniu zgłoszenia projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, czym naruszono art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) w związku z art. 403 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz uchwaleniu wzoru umowy o dofinansowanie i obligatoryjnego oświadczenia wnioskodawcy z zakresem spraw wykraczających poza delegację wynikającą z art. 403 ust. 5 wyżej powołanej ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 283/XVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLVIII/626/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nieudzielania absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLVIII/626/2014 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nieudzielania absolutorium Prezydentowi Miasta Jaworzna z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok - z powodu powtórnego głosowania w sprawie absolutorium mimo wyczerpania procedury absolutoryjnej, wskutek niepodjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium, ze względu na brak bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Miejskiej w Jaworznie, czym w sposób istotny naruszono art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 284/XVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  29 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XL/326/14 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  istotne naruszenie prawa w  uchwale Nr XL/326/14 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. z powodu niezgodności kwoty wyniku budżetu oraz rozchodów pomiędzy budżetem i wieloletnią prognozą finansową, co narusza art. 229 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1 w terminie do dnia 26 sierpnia 2014 r. pod rygorem stwierdzenia nieważności poprzez dostosowanie budżetu do dyspozycji art. 229 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 285/XVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  29 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały  Nr XXX/287/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XXX/287/2014 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, z powodu istotnego naruszenia  art. 212 ust. 1 pkt 6, art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki, mimo nieokreślenia limitu zobowiązań z tego tytułu.

 

 

Uchwała Nr 286/XVII /2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  29 lipca  2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLII/1102/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/1102/2014 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Mikołów dla niepublicznych punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania w części dotyczącej:

- § 3 ust. 6 - z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na ustanowieniu sankcji w postaci wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji w przypadku nieprzekazania w terminie miesięcznego rozliczenia otrzymanej dotacji, czym przekroczono granice upoważnienia ustawowego,

- kolumn o nazwie: "Imię i nazwisko wychowanka" oraz "Adres zamieszkania wychowanka" w tabeli dotyczącej wykazu wychowanków spoza gminy Mikołów zawartej w załączniku Nr 2 do uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 3g i ust. 4 wyżej wymienionej ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, polegającego na zamieszczeniu w informacjach miesięcznych danych osobowych wychowanków, czym przekroczono granice upoważnienia ustawowego.

 

Uchwała Nr 287/XVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LI/534/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr LI/534/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok z powodu istotnego naruszenia art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z  późn. zm.) i art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) poprzez:

- uchwalenie bez podstawy prawnej niezatwierdzenia po rozpatrzeniu, sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2013 rok,

- brak poddania pod głosowanie treści badanej uchwały.

 

Uchwała Nr 294/XVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Zarządu Powiatu Mikołowskiego do wniosku nr 6 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014 roku


§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego pismem nr MN.270.1.2014.BM z dnia 10 lipca 2014 roku do wniosku nr 6 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 czerwca 2014 roku znak: WK-6100/5/4/14.