Uchwała Nr 300/XIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIII/294/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 lipca 2014 roku w ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały Nr XLIII/294/14 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na ustaleniu obniżonych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze lub prowadzone są rodzinne domy dziecka - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6k ust. 4 w związku z art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 301/XIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  21 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XLIV/285/2014 Rady Gminy Milówka z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, z powodu istotnego naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 6,  art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki, mimo nieokreślenia limitu zobowiązań z tego tytułu.

 

Uchwała Nr 316/XIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Kobiór do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 lipca 2014 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Kobiór pismem znak: SO.1710.1.2014 z dnia 24 lipca 2014 r. do wniosku nr 7 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-6100/8/4/14 z dnia 14 lipca 2014 r.