Uchwała Nr 317/XX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 2 września 2014 roku

 

w sprawie       uchwały Nr LII/1230/2014 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność  uchwały Nr LII/1230/2014 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zastosowaniu przy obliczeniu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 20 % zniżki dla osób korzystających z karty w ramach programu "Nas Troje i więcej" zamieszkujących daną nieruchomość, co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego dla rady gminy zawartego w art. 6k ust. 4 i art. 6j ust. 2a w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).