Uchwała Nr 365/XXIV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 października 2014 r.

 

w sprawie uchwały Nr LX/542/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2014-2016

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 września 2014 r. Nr LX/542/2014 w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego do zaciągania zobowiązań w latach 2014-2016 z powodu istotnego naruszenia art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) poprzez naruszenie kompetencji Zarządu Powiatu wskutek określenia w uchwale przedmiotów oraz wysokości poszczególnych rodzajów zobowiązań, do których zaciągnięcia w latach 2014 - 2016 Rada Powiatu w Tarnowskich Górach upoważniła organ wykonawczy powiatu.

 

Uchwała Nr 366/XXIV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  23 października 2014 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miasta Poręba Nr XLII/342/2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLII/342/2014 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) poprzez brak zgodności limitów wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć badanej uchwały z kwotami wydatków bieżących i majątkowych w latach 2014 - 2017 objętymi limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy wynikającymi z załącznika Nr 1 Uchwały Nr XXXVI/297/14 Rady Miasta Poręba z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba.

 

Uchwała Nr 380/XXIV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 października 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLI/333/14 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XLI/333/14 Rady Miasta Poręba z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na ustaleniu planu rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek poniżej zrealizowanych rozchodów z tego tytułu za I półrocze 2014 r., czym naruszono art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wobec nieusunięcia we wskazanym terminie stwierdzonego naruszenia prawa.

 

Uchwała Nr 381/XXIV/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 23 października 2014 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 2 października 2014 roku do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 września 2014 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez Burmistrza Miasta Rydułtowy  pismem z dnia 2 października 2014 roku do wniosków nr 3 i 9 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 19 września 2014 roku znak: WK-6100/15/4/14.