Uchwała Nr 404/XXVI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu ulgi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wychowujące więcej niż 2 dzieci w wieku do 19 roku życia zwalniając z opłaty trzecie dziecko i kolejne dzieci - co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 k ust. 4 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 405/XXVI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXI/103/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywcu z dnia 16 października 2014 roku  w sprawie zmian w budżecie Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywcu na rok 2014

 

§ 1.

 

Stwierdza się  istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXI/103/2014 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywcu z dnia 16 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywcu na rok 2014, z powodu uchwalenia w załączniku nr 2 do uchwały nieprawidłowego planu wydatków budżetu w Dziale 750 w rozdziale 75095, Dziale 758 w rozdziale 75818 i w Dziale 900 w rozdziale 90001, tj. nieuwzględniającego zmian planu wydatków budżetu dokonanych uchwałą Nr LXXXV/450/2014 Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywcu na rok 2014 i uchwałą Nr LXXXVIII/467/2014 Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Związku Międzygminnego ds. Ekologii z Żywcu na rok 2014, czym naruszono przepisy art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 16 grudnia 2014 roku, poprzez uchwalenie planu wydatków budżetu w prawidłowych wysokościach - pod rygorem stwierdzenia nieważności w części podjętej uchwały.

 

Uchwała Nr 406/XXVI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  20 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXXIV/380/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) II etap, zadanie 2"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXXIV/380/14 Rady Gminy Brenna z dnia 15 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na finansowanie inwestycji pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las) i Górkach Małych (Zamilerze) II etap, zadanie 2", z powodu istotnego naruszenia art. 212 ust. 1 pkt 6 oraz art. 91  ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), poprzez zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego pożyczki, mimo nieokreślenia w uchwale budżetowej  limitu zobowiązań z tego tytułu.

 

Uchwała Nr 407/XXVI/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 listopada 2014 roku

 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 513/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 513/LII/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 19 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu :

- uchwalenia w § 1 pkt 1 uchwały ulgi polegającej na obniżeniu o 50% stawki opłat za gospodarowanie odpadami,

- wprowadzenia w § 1 pkt 2 i § 1 pkt.3 uchwały zwolnień podmiotowych w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- przekazania uprawnień w § 3 1 pkt 1 uchwały Wójtowi Gminy Koszęcin do udzielania ulg w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

czym naruszono art. 6k ust. 4 w związku z art. 6j ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), poprzez przekroczenie zakresu upoważnienia ustawowego przewidzianego dla rady gminy.