Na XXVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 27 listopada 2014 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 538/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2017,

- uchwała Nr 537/LIV/2014 Rady Gminy Koszęcin z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok oraz zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Katowicach na zapewnienie płynności finansowej operacji związanych z zadaniami inwestycyjnymi,

- uchwała Nr LIII/424/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- uchwała Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- uchwała Nr XLVII/447/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2014 r. w sprawie opłaty od posiadania psów,

- uchwała Nr XLVII/452/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015 - 2018",

- uchwała Nr L/397/14 Rady Gminy Godów z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2015 roku,

- uchwała Nr XLVIII/481/2014 Rady Gminy Psary z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości na 2015 rok oraz określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej,

- zarządzenie Nr ORo.0050.615.2014 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2014 rok.