Uchwała Nr 434/XXVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr L/397/14 Rady Gminy Godów z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2015 roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr L/397/14 Rady Gminy Godów z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad poboru i terminów płatności w 2015 roku w części dotyczącej § 6 pkt tiret drugie - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia mającego w istocie charakter ulgi w opłacie od posiadania psów, czym naruszono art. 19 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849).

 

Uchwała Nr 437/XXVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr LIII/424/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr LIII/424/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - z powodu istotnego naruszenia:

 

1. art. 6 ust. 13 w związku z ust. 9 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy niezawierających danych dotyczących przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku, w zakresie między innymi zastosowania niewłaściwej jednostki powierzchni dla gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, wprowadzenia niezgodnego z ustawowym terminu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz na wskazaniu stawek podatku od nieruchomości dla niektórych przedmiotów opodatkowania niezgodnie z postanowieniami uchwały Nr LIII/422/14 Rady Miasta Lędziny z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok;

 

2. art. 6a ust. 11 w związku z ust. 5 i ust. 8 pkt 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy niezawierających danych dotyczących podmiotu oraz przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku, dotyczących między innymi nieprawidłowego określenia podmiotów obowiązanych do ich składania oraz błędów w danych dotyczących gruntów;

 

3. art. 6 ust. 9 w związku z ust. 2 i ust. 5 pkt 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy niezawierających danych dotyczących podmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku, dotyczących między innymi nieprawidłowego określenia podmiotów obowiązanych do ich składania i miejsca ich składania.

 

Uchwała Nr 438/XXVII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 listopada 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLV/365/14 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w części obejmującej zapisy § 4 i § 6 ust. 3 podjętej uchwały - z powodu istotnego naruszenia art. 90 ust. 4 i ust. 8a w związku z ust. 3c i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), polegającego na przekroczeniu upoważnień ustawowych poprzez nieuprawnione uchwalenie zaliczkowego charakteru wypłacanych dotacji oraz przeniesienie na organ wykonawczy niektórych uprawnień w zakresie określenia podstawy obliczenia dotacji.