Uchwała Nr  449/XXIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 grudnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XXVI/261/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok

  

 § 1.

 

 Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/261/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
w podatku od nieruchomości na 2015 rok w części zapisu § 2 pkt uchwały w zakresie słów „oraz stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne”- z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowo - podmiotowego od podatku od nieruchomości, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienie do stanowienia o zwolnieniach  przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849).

 

  

Uchwała Nr 450/XXIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 grudnia 2014 roku

 

w sprawie uchwały Nr XLIV/69/2014 Rady Gminy Mszana z dnia 3 listopada 2014 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2015 rok i zwolnień  w tym podatku

 

                                                                § 1.

 

Stwierdza się  nieważność  uchwały Nr XLIV/69/2014 Rady Gminy Mszana z dnia
3 listopada 2014 r.  w sprawie stawek podatku od środków transportu na 2015 rok i zwolnień    w tym podatku, w części obejmującej zapis § 1 pkt 2b uchwały, dotyczący ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą:

- posiadających 2 osie jezdne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie     mniejszej niż 31 ton,  o innych systemach zawieszenia osi jezdnych;

- posiadających 3 osie jezdne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów nie   mniejszej niż 40 ton,  o innych systemach zawieszenia osi jezdnych, 

z powodu istotnego naruszenia art. 10 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku          o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  z 2014 r.  poz. 849) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M. P. z 2014 r. poz. 718) , poprzez ustalenie stawek podatku  w kwotach  przekraczających górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych dla tego rodzaju pojazdów.

 

 

Uchwała Nr 459/XXIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach

z dnia 11 grudnia 2014 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Miasta Poręba Nr XLII/341/2014 z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.

 

                                                                   § 1.

 

Stwierdza się  nieważność uchwały Nr XLII/341/14 Rady Miasta Poręba z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r. w części dotyczącej
§ 2 uchwały o treści ,,W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta Poręba nadwyżka budżetu nie ulega zmianie i wynosi 495.432,29 zł i zostanie przeznaczona na rozchody, związane ze spłatą rat kredytów i pożyczek, zaciągniętych w poprzednich latach budżetowych na rynku krajowym”, czym naruszono art. 217 w związku z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr  460/XXIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 grudnia 2014 roku

 

w sprawie przyjęcia raportu o stanie gospodarki finansowej Miasta Poręba

 

  § 1.

 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przyjmuje raport o stanie gospodarki finansowej Miasta Poręba za okres 2010 r. do 2014 r., stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

 

 

Uchwała Nr 461/XXIX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 grudnia 2014 roku

 

dotycząca ustalenia budżetu Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z siedzibą
w Mierzęcicach na 2014 rok

 

§ 1.

 

Ustala się budżet Związku Komunalnego Gmin ds. Kanalizacji z siedzibą Mierzęcicach  na 2014 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.