Na I posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 13 stycznia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzanowice",

- uchwała Nr II/13/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2015 rok,

- uchwała Nr II/14/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2015 rok,

- uchwała Nr III.7.2014 Rady Miasta Wojkowice z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Wojkowice z dnia 5 listopada 2014 r. Nr LVI.523.2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2015 r. oraz zwolnień z tego podatku.