Uchwała Nr 463/XXX/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2014 roku

 

w sprawie wezwania Powiatu Tarnogórskiego do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

 

§ 1.

 

Wzywa się Powiat Tarnogórski do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie 45 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania celem zaopiniowania.