Na II posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 stycznia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 20/IV/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia limitu zobowiązań w 2015 roku oraz upoważnień dla Prezydenta Miasta,

- uchwała NrIII/20/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krzanowic do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzanowice w formie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000 zł,

- uchwała Nr IV/26/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej,

- uchwała Nr 10/III/14 Rady Gminy Janów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Janów,

- uchwała Nr III/13/2014Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2025.