Uchwała Nr 1/I/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Zbrosławice na 2015 rok - w części zapisu § 1 ust. 1 pkt 1, 3 z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnienia bez uprzedniego przesłania projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo iż zwolnienie może stanowić pomoc publiczną (pomoc de minimis), czym naruszono art. 20b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849),  w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 2/I/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2015 rok - w części zapisu § 1 ust. 2 pkt 1 i 3 uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnienia bez uprzedniego przesłania projektu uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministrowi właściwemu ds. rolnictwa, mimo iż zwolnienie może stanowić pomoc publiczną (pomoc de minimis), czym naruszono art. 13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) w związku z art. 7 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 3/I/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 13 stycznia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzanowice"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzanowice" z powodu istotnego naruszenia art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) poprzez naruszenie kompetencji organu wykonawczego wskutek określenia w uchwale przedmiotu oraz wysokości konkretnego rodzaju zobowiązania, do którego zaciągnięcia Rada Miejska w Krzanowicach upoważniła Burmistrza Krzanowic.

 

Uchwała Nr 11/I/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia  13 stycznia 2015 r.

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Wodzisławskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2014 r.

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez Starostę Wodzisławskiego  pismem z dnia 22 grudnia 2014 roku do wniosków nr 4, 5, 10, 1, 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2014 roku, znak: WK-6100/28/4/14.