Uchwała Nr 15/II/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/26/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie określenia inkasentów opłaty miejscowej
w części obejmującej § 4 ust. 1 uchwały, w zakresie wyrazów: „z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.”– z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nadaniu aktowi prawa miejscowego wstecznej mocy obowiązującej, czym naruszono art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.).

 

 

Uchwała Nr 16/II/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 22 stycznia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krzanowic do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzanowice w formie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000 zł.

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Krzanowicach
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Krzanowic do zaciągania zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku 2015 przejściowego deficytu budżetu Gminy Krzanowice w formie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do kwoty 1.500.000 zł
z powodu istotnego naruszenia art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 91 ust.1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) poprzez udzielenie, w formie odrębnej uchwały organu stanowiącego, upoważnienia do zaciągania zobowiązań na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy.