Na V posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 marca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr IV/42/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2015 - 2026,

- uchwała Nr IV/43/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

- uchwała Nr 16/IV/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 rok,

- uchwała Nr 17/IV/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia z budżetu państwa długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Ogrodzona" w ramach PROW 2007 - 2013,

- uchwała Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r.,

- uchwała Nr IV/37/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelów na lata 2015 - 2026,

- zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy określonego uchwałą Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2015,

- uchwała Nr IV/36/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Tychy na 2015 rok,

- uchwała  Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 19/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany,

- uchwała Nr V/59/15 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/423/13 Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji,

- uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach z dnia 3 lutego 2015 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr IV/29/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- uchwała Nr III/31/2015 Rady Gminy Lipie z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin uczestniczących w Programie Rodzina Plus na lata 2014 - 2018,

- uchwała Nr 25/V/2015 Rady GminyMykanów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.