Uchwała Nr 50/V/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  5 marca  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 19/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność:

- § 3 uchwały oraz punktu VI załącznika do uchwały Nr 19/IV/15 Rady Gminy Świerklany z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świerklany z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ust. 2 w związku z art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.), poprzez wprowadzenie obowiązku załączania do deklaracji dokumentów, potwierdzających nieprzebywanie dłużej niż 60 dni przez osoby składające deklarację lub zamieszkujące na terenie nieruchomości wskazanej w deklaracji.

- części punktu V załącznika do uchwały w zakresie oświadczenia o treści "Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym" z powodu przekroczenia ustawowego upoważnienia zawartego w art. 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 51/V/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 marca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność § 4 uchwały Nr IV/29/15 Rady Gminy Jasienica z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, niezgodnie z zakresem upoważnienia  określonym w art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z  późn. zm.).

 

Uchwała Nr 52/V/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 marca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność § 1 ust. 4 uchwały Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na nadaniu wprowadzonemu zwolnieniu z podatku od nieruchomości cech przedmiotowo-podmiotowych, co narusza art. 7 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z  późn. zm.).