Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 31 marca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie dalszych zmian w Uchwale Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzanowice na 2015 r.,

- uchwałaNr V/31/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- zarządzenie Nr ORo.0050.89.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2015-2025,

- uchwała Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr VI-35-2015 Rady Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek,

- uchwała Nr 25/V/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie poboru podatku w drodze inkasa,

- uchwała Nr 37/VIII/2015 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na inwestycję pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska",

- uchwała Nr IV/26/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok budżetowy 2016 środków stanowiących fundusz sołecki.