Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 kwietnia 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwałaNr V/36/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których  znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr 66.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy,

- uchwała Nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska,

- uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.