Uchwała Nr 102/VIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  9 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 

§ 1.

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/34/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Lubomia na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w części dotyczącej § 2 pkt 5 i 6 oraz § 3 i § 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Lubomia stanowiącego Załącznik Nr 1 do uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu zakresu upoważnienia ustawowego do określania zasad i trybu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, czym naruszono art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), w związku z art. 251 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).

 

Uchwała Nr 103/VIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  9 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 66.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr 66.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Częstochowy ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) polegające na:

- ograniczeniu kręgu żłobków i klubów dziecięcych uprawnionych do korzystania z dotacji,  poprzez ustalenie warunków jakie muszą spełniać dotowani aby otrzymać dotację,

- przekazaniu Prezydentowi Miasta Częstochowy kompetencji w zakresie ustalania treści wniosku o udzielenie dotacji, wniosku o miesięczną transzę dotacji oraz wzoru rozliczenia wykorzystania dotacji, mimo że należy to do kompetencji organu stanowiącego,

- postanowieniu, że dotacja zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem dzieci, mimo braku podstaw prawnych do ustalenia takiego uwarunkowania.

 

Uchwała Nr 104/VIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr VI/36/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia:

  1. art. 6n ust. 1 pkt  2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, bez stosownych uregulowań niezbędnych dla możliwości składania tych deklaracji drogą elektroniczną,
  2. art. 6m ust. 1a i 1b wyżej powołanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku
    o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, zawierających obowiązek podania danych innych, niż niezbędne
    do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dozwolonych do wymagania ich podania.

 

Uchwała Nr 105/VIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/33/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej w części dotyczącej zapisu zawartego w załączniku nr 1, w części F o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zamieszczeniu we wzorze deklaracji, oświadczenia wykraczającego poza zakres  upoważnienia  określonego w art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z  późn. zm.).

 

Uchwała Nr 106/VIII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 9 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/36/2015 Rady Gminy Czernichów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w części dotyczącej zapisu zawartego w załączniku nr 1, w części F o treści: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zamieszczeniu we wzorze deklaracji, oświadczenia wykraczającego poza zakres  upoważnienia  określonego w art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z  późn. zm.).