Na XI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 5 maja 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr RG.0007.18.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

- uchwała Nr RG.0007.19.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

- uchwała Nr RG.0007.15.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok ,

- uchwałaNr VI/43/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego,

- uchwała Nr VI/44/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka,

- uchwała Nr VI/45/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr VI/33/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr VI/53/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.