Uchwała Nr 199/XI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 maja 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części obejmującej § 6 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na objęciu zwolnieniem  z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców zamiast właścicieli nieruchomości, czym naruszono art. 6 k ust. 4 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 9 ust. 1 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

 

 

Uchwała Nr 200/XI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 maja 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/33/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części dotyczącej zapisu zawartego w załączniku nr 1 do uchwały w części G pkt 29 o treści: "Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych zgodnie a art. 56 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn.zm) ..." z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zamieszczeniu we wzorze deklaracji, oświadczenia wykraczającego poza zakres  upoważnienia określonego w art. 6m ust. 1a i ust. 1b ustawy
 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z  późn. zm.).

 

Uchwała Nr 206/XI/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 5 maja 2015 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/X/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie uchwały Nr VII/037/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie

 

§ 1.

 

Uchwała Nr 193/X/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach   z dnia 30 kwietnia 2015 r. w § 2 otrzymuje nowe brzmienie  "Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 30 maja 2015 roku, poprzez uchwalenie planu rozchodów budżetu w prawidłowych wysokościach, czyli uwzględniających kwoty płatności wynikające z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań - pod rygorem stwierdzenia nieważności podjętej uchwały".