Na XII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 maja 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki, Etap II",

- uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zwolnień z opłat,

- uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Buczkowice z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

- uchwała Nr LVIII/148/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 - 2030,

- uchwała Nr VII/44/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na zadania polegające na budowie przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Pilchowice, ze środków budżetu gminy pozyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.