Uchwała Nr 210/XII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2015 roku

 

 

w sprawie       uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zwolnień z opłat

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i zwolnień z opłat w części obejmującej § 5 od słów " z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015 r." - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4  ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 211/XII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2015 roku

 

w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr VI/37/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki, Etap II"

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miejskiej w Żarkach Nr VI/37/2015 z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Żarki, Etap II" z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na przekroczeniu zakresu upoważnienia ustawowego do określania zasad i trybu udzielania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, czym naruszono art. 403 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w związku z art. 251 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 213/XII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 21 maja 2015 roku

 

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Ruda Śląska pismem
z dnia 7 maja 2015 r. od Uchwały Nr 4200/V/82/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie wniesione przez Panią Annę Krzysteczko - Zastępcę Prezydenta Miasta Ruda Śląska pismem z dnia 7 maja 2015 r. od Uchwały Nr 4200/V/82/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.