Na XIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 czerwca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 72/VII/15 Rady Miasta Żory z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2015 - 2026,

- uchwała Nr VI/60/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej, oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień z opłaty targowej,

- uchwała Nr VIII/84/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Wrocławskiej 8 i budynku mieszkalno - usługowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Chorzowie przy ul. Hutniczej 13, w tym likwidacja źródeł niskiej emisji i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej",

- uchwała Nr VII/36/15 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Bieruń na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "wyposażenie skrzyżowania DK 44 z DW 931 i DG 480044S w Bieruniu w sygnalizację świetlną",

- uchwała Nr IX/59/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki długoterminowej,

- uchwała Nr IV/32/15 Rady Gminy Brenna z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, deklaracji na podatek od środków transportowych oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice,

- uchwała Nr V/42/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły,

- uchwała Nr V/43/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok,

- uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2014 z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok,

- uchwała Nr V/45/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- Nr RG.0007.36.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr RG.0007.22.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok oraz zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok,

- uchwała Nr RG.0007.41.2015 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

- uchwała Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów na rok 2015.