Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 czerwca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VIII/156/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji,

- uchwała Nr VIII/137/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr VIII/136/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno wypoczynkowe,

- uchwała Nr VIII/135/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr PR.0007.104.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.05.2015 r. zmieniającej uchwałę Nr PR.0007.238.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2015-2029,

- uchwała Nr PR.0007.102.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21.05.2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na prawach powiatu na 2015 rok,

- uchwała Nr VI/45/15 Rady Gminy Kochanowice dnia 13 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok,

- uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2015 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2021,

- uchwała Nr X/61/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.