Uchwała Nr 260/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/133/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 261/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/135/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/135/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. dotyczącej określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 262/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/136/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/136/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 263/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/137/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/137/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), polegającego na postanowieniu o wnoszeniu opłaty w ratach miesięcznych w kwocie proporcjonalnej do ilości miesięcy istnienia zobowiązania.

 

Uchwała Nr 264/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VIII/156/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VIII/156/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji w części dotyczącej:

- § 2 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 6n ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 16a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) oraz regulacjami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 526 z późn. zm.) polegającego na wprowadzeniu możliwości składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez określenia układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

- załącznika do uchwały, tj. wzoru deklaracji w części I.2 o tytule "Wypełniają właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku" w zakresie pola o tytule "Opłata miesięczna" oraz wyjaśnienia do tego pola zawartego w punkcie 5), oraz części J. o tytule "Razem kwota opłaty za miesiąc" w zakresie pola o tytule "Wysokość opłaty z sekcji I.2", z powodu istotnego naruszenia art. 6j ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), polegającego na wprowadzeniu obowiązku wyliczania przez wypełniającego deklarację opłaty miesięcznej dla tego rodzaju nieruchomości,

- załącznika do uchwały, tj. wzoru deklaracji w części K. o tytule "Dane identyfikacyjne współwłaścicieli nieruchomości" oraz załączników do deklaracji A.1., A.2., B i C, z powodu istotnego naruszenia art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), polegającego na wprowadzeniu obowiązku podawania danych, innych niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/156/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/491/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 265/XIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 czerwca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 49/VII/2015 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 maja 2015 r. zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata  2015 - 2021

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy Miedźno Nr 49/VII/2015 z dnia 19 maja 2015 roku zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2021 z powodu istotnego naruszenia :

- przepisu art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  poprzez nieokreślenie przeznaczenia nadwyżki budżetowej prognozowanej w latach 2015 - 2016 w pozycji 10.1 załącznika nr 1 do badanej uchwały oraz w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

- przepisu art. 226 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poprzez ustalenie w pozycji 6 załącznika nr 1 nieprawidłowej kwoty długu gminy w latach 2015 - 2021

- przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art.5 ust.1 pkt 4 c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z powodu nie zaplanowania w przychodach budżetu w załącznika nr 1 do badanej uchwały spłaty udzielonej pożyczki.

 

Uchwała Nr 266/XIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 czerwca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VI/45/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr VI/45/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2015 rok polegające na naruszeniu przepisu art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) poprzez rozdysponowanie przez Radę Gminy Kochanowice części rezerwy ogólnej co należy do wyłącznej kompetencji Wójta Gminy.

 

§ 2.

 

            Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa w terminie do dnia 14 lipca 2015 r. poprzez uchylenie zapisów dotyczących rozdysponowania części rezerwy ogólnej, pod rygorem unieważnienia badanej uchwały.

 

Uchwała Nr 267/XIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 czerwca 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

            Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 73.IX.2015 Rady Miasta Częstochowy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi polegające na zawarciu w § 6 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 270/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr IX/151/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 5 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 271/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/64/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych  i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 272/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VII/65/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/65/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172  z  późn. zm.) oraz  § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 273/XIV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18 czerwca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/66/2015 Rady Gminy Wyry z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172  z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 274/XIV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  18  czerwca  2015roku

 

w sprawie uchwały Nr X/65/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/65/15 Rady Gminy Pilchowice  z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty polegające na zawarciu w § 9 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).