Na XVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 lipca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Bojszowy z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- uchwała Nr 32/X/2015 Rady Gminy Opatów z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok,

- uchwała Nr 73(IX)15 Rady Gminy Poraj z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie opłat targowych,

- uchwała Nr VII/83/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

- uchwała Nr V/9/6/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.