Uchwała Nr 288/XV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  1 lipca 2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr RG.0007.46.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale RG.0007.46.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 291/XV/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  1 lipca  2015 roku

 

w sprawie Uchwały Nr XI/176/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr XI/176/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, polegające na zawarciu w § 3 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).

 

Uchwała Nr 295/XV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 

z dnia 1 lipca 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Poczesna wniesionego pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. od Uchwały Nr 4200/VI/103/2015 z dnia 20 maja 2015 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Poczesna kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł

 

 

§ 1.

 

Oddala się odwołanie wniesione przez Pana Krzysztofa Ujma - Wójta Gminy Poczesna pismem z dnia 8 czerwca 2015 r. od Uchwały Nr 4200/VI/103/2015 z dnia 20 maja 2015 r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Poczesna kredytu w kwocie 5.000.000,00 zł.

 

Uchwała Nr 296/XV/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 1 lipca 2015 roku

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Prezydenta Miasta Świętochłowice do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 15 maja 2015 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia złożone przez Pana Dawida Kostempskiego - Prezydenta Miasta Świętochłowice, wniesione pismem z dnia 1 czerwca 2015 r., do wniosków nr 1,6, 17,18,19,20,21,22,23,24,25,29,30,31,32,37 i 38 wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 maja 2015 r., nr WK-6100/44/4/14/15.

 

§ 2.

 

Uwzględnia się zastrzeżenia złożone przez Pana Dawida Kostempskiego - Prezydenta Miasta Świętochłowice, wniesione pismem z dnia 1 czerwca 2015 r., do wniosku nr 2  wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 maja 2015 r., nr WK-6100/44/4/14/15.