Uchwała Nr 325/XVII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia  29 lipca 2015 roku

 w sprawie Uchwały Nr XI.85.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój 

§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI.85.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Jastrzębie-Zdrój, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na podjęciu uchwały mimo niezakończenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.). Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 2 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Uchwała Nr 326/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

w sprawie  stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie Nr X/122/15 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr X/122/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu istotnego naruszenia:

  1. art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) polegającego na uchwaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Piekary Śląskie, na których powstają odpady komunalne bez stosownych uregulowań niezbędnych dla możliwości składania tej deklaracji drogą elektroniczną,
  2. art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polegającego na uchwaleniu wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej obowiązek podania w dziale G, w pozycjach 40 - 47 danych innych niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym niedozwolonych do żądania,
  3. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn.zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908) polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwał.

 

Uchwała Nr 327/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawiercie 

§ 1. 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/70/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zawiercie, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na braku określenia wymaganej szczegółowości projektu budżetu w zakresie :

1) planu dochodów bieżących i majątkowych wg ich źródeł , czym naruszono  art. 235 ust. 1 w związku z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) planowanych dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, czym naruszono  art.237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) wyodrębnienia w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki

- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,

-  zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

czym naruszono art.237 ust.2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

 

Uchwała Nr 328/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/058/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu 

§ 1.

 Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/058/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu, w której wprowadzone zmiany przychodów i rozchodów spowodowały, iż w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 329/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr X/057/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku 

§ 1. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr X/057/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2015 do 2026 roku, w której w 2015 roku relacja łącznej kwoty przypadających w roku spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planu dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 330/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

§ 1. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 55/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 331/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29  lipca 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok 

§ 1.

 Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 53/IX/15 Rady Gminy Janów z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok poprzez zwiększenie planu przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r. powodujących, że relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ust. 1 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 332/XVII/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku

 

w sprawie Zarządzenia Wójta Gminy Janów Nr 121/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

§ 1.

 Stwierdza się naruszenie prawa w Zarządzeniu Wójta Gminy Janów Nr 121/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, w której w 2015 r. relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla poprzednich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu, czym naruszono art. 243 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

 

Uchwała Nr 335/XVII/2015 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 29 lipca 2015 roku 

w sprawie Uchwały Nr VIII/106/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

 

§ 1. 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/106/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 25 czerwca 2015 roku zmieniającej Uchwałę Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, polegające na zawarciu w § 4 uchwały dwóch wzajemnie wykluczających się norm prawnych, dotyczących wejścia w życie uchwały, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197,  poz. 1172 z  późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908).