Uchwała Nr 347/XIX/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Węgierska Górka do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 lipca 2015 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Węgierska Górka pismem znak: W.0059.43.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku do wniosków Nr 6 i 7 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 lipca 2015 roku znak: WK-610/13/4/15.

 

 

 

Uchwała Nr 348/XIX/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

 

z  dnia  27sierpnia 2015 r.

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Mikołowa z dnia 5sierpnia 2015 roku do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24lipca 2015 roku

 

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione  przez Burmistrza Mikołowa, pismem z dnia 5sierpnia 2015 roku do wniosku nr 18 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24lipca 2015 roku, znak: WK-610/11/4/15.

 

 

 

Uchwała Nr 349/XIX/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Wyry do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 20 lipca 2015 r.

 

  § 1.

 

Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Wójta Gminy Wyry pismem Nr SO.1710.1.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 roku do wniosków nr 3, 9, 11 i 13 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Nr WK-610/7/4/15 z dnia 20 lipca 2015 r.