Uchwała Nr 358/XX/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 września 2015 roku

 w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Łaz do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 lipca 2015 roku

 § 1.

 Oddala się zastrzeżenia wniesione przez Burmistrza Łaz pismem z dnia 10 sierpnia 2015 r. do wniosków nr 1, 2, 3, 8 12, 13 i 14 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WK-610/12/4/15 z dnia 24 lipca 2015 r.